ЗЖЛПР № 1, 2 и 3 - град Смядово

Социалните услуги „Защитено жилище за лица с психични разстройства № 1” (ЗЖЛПР № 1), „Защитено жилище за лица с психични разстройства № 2” (ЗЖЛПР № 2) и „Защитено жилище за лица с психични разстройства № 3” (ЗЖЛПР № 3) – гр. Смядово са дейност,  делегирана от държавата и се управляват от Кмета на община Смядово, чрез назначен ръководител. ЗЖЛПР 1 е открито през месец януари 2010 година със Заповед № РД 01-94/27.01.2010 година, ЗЖЛПР 2 е открито със Заповед № РД 01-0703/21.03.2019 година, на ИД на АСП като социална услуга, насочена към лица с психични разстройства с потребност от резидентна грижа. 

Потребителите на ЗЖЛПР № 1, 2 и 3 гр. Смядово водят независим начин на живот, подпомагани от специалисти с цел социално включване и превенция на настаняването им в специализирана институция. Живеят в спокойна среда с осигурена необходимата нормална битова обстановка, професионална подкрепа, емоционална и психическа стабилност, социални контакти и живот в общността. Създадени са условия отговарящи на ежедневните и рехабилитационните потребности на лица с психични увреждания, на потребностите им от организация на свободното време, за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция и осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в среда, близка до семейната.

Дейности

Дейностите за подкрепа на потребителите на СУ ЗЖЛПР № 1, 2 и 3 – гр. Смядово са свързани с ежедневните им потребности и са включени в съответните програми за реализация на индивидуалните планове за подкрепа (ИПП). Съдържат теоритично-обучителна подготовка с ефективно ежедневно практическо изпълнение за създаване на трайни навици за водене на самостоятелен живот и промяната му към по-висока степен на независимост. Това включва социална и с елементи на медицинска рехабилитация, осъществявани чрез различни трудовотерапевтични форми, а именно:

Изграждане и затвърдяване на устойчиви хигиенни навици свързани с личната хигиена, хигиена на мястото за живеене и трудотерапия, формиране на трудови умения и навици за ред и подреденост, както и ежедневното им практическо изпълнение

Занимания и похвати с елементи на обучение и демонстрация, възпитание на навици за леко възприемане различни музикални и певчески жанрове, развитие и обогатяване душевна, ментална и поведенческа хармония

Овладяване познания за домакинството.  Формиране на умения за приготвяне на храна.  Запознаване с домакинските уреди и пособия, тяхното предназначение и безопасен начин за използване, както и ежедневното му практическо прилагане.

Подготовка на разсад и почва за засаждане на различни видове растения. Поливане, отглеждане, събиране на реколтата и нейното използване за храна от потребителите, както и ежедневното им практическо прилагане.

Непринудено обучение и изграждане на умения за осъществяване на социални контакти, опознаване и разбиране на света, разширяване самосъзнанието и увеличаване възможностите за избор на поведение. Автентичност и откритост в отношенията с околните, справяне с възникващи проблеми и конфликти, самоконтрол и самодисциплина. позитивно мислене и активно отношение към живота.

Подготовка и участие с индивидуални и ансамблови артистични и творчески изяви в различни културни обществени мероприятия (празници, фестивали, конкурси, мероприятия по проекти на ФСЗ и пр.). Участието е както самостоятелно, така и съвместно с други артистични формирования (от детски градини, училища, читалища, други социални услуги на територията на общината и в страната).

Организиране посещения на концерти, театрални представления, екскурзии до културни, природни, исторически паметници и забележителности в страната, честване паметни събития, празнуване рождени и именни дни, религиозни, местни, национални, етнотрадиционни празници. Провеждане на излети и пикници сред природата, летуване на българското черноморие.

Рисуване, декупаж, салфетна техника за колажи. Изработване на пана, мартенички, изображения върху керамика, моделиране и пр., с възпитаване навици за самостоятелно преодоляване вътрешни емоционални конфликти. Грижи за себе си, социални умения, самоконтрол на поведението, решаване на проблеми, намаляване тревожността, подпомагане на ориентацията в реалността и повишаване самочувствието.

Пране, гладене, сгъване, подреждане, шиене, почистване и др., както и ежедневното им практическо прилагане.

Планирано писмено и устно използване на поезия и други литературни жанрове и форми, решаване тестове /логически, психологически, математически и др./, упражнения в писане чрез диктовки, съчинения и др. с възбуждане на хуманни интереси и ангажиране мисълта, пораждане стремеж и осъществяване креативни дискусии, изграждане чувство за морална подкрепа, самочувствие.

Подпомагаме потребителите ни за избор и регистрация на личен лекар, следим и осъществявяваме контрол и съдействие при инцидентни и профилактични медицински прегледи, изследвания, лечебни и административни процедури. Следим за стриктното изпълнение на лекарските предписания и назначената поддържаща медикаментозна терапия. 24/7 медицинско обслужване в колаборация с психиатър, личен лекар, екипа на СУ ДЦПЛУ с психолог, както и при условията на съседство и договорености със Спешния медицински център.

Важно е да се има предвид, че понастоящем всички потребители на СУ ЗЖЛПР № 1, 2 и 3 ползват и съпътстващата СУ ДЦПЛУ, като ИПП се разработват и реализират и от двете социални услуги, но с водеща координация от резидентната СУ ЗЖЛПР № 1, 2 и 3 по начин взимнодопълващ и недопускащ излишно дублиране на дейностите за подкрепа и евентуални порочни противоречия за постигане на целите.

Персонал

В щатното разписание на СУ ЗЖЛПР № 1, 2 и 3 не са предвидени служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга, тъй като са създадени необходимите материални условия и организация, достатъчни за да могат потребителите на СУ ЗЖЛПР № 1, 2 и 3 да се справят сами с ежедневните си битови потребности (готвене, хранене, пране, лична хигиена, почистване на индивидуалните и общите помещения, пазаруване и др.), за което са подпомагани от посочените по-горе специалисти. В ползваната от потребителите на СУ ЗЖЛПР №1, 2 и 3 съпътстваща социална услуга ДЦПЛУ са назначени и ангажирани в тяхна помощ медицинска сестра, масажист, касиер и шофьор.

Понастоящем ръководството на СУ ЗЖЛПР № 1, 2 и 3 – гр. Смядово е възложено на директор с професионални квалификации „юрист“  и „логопед” (със специализация „Логопедия за възрастни”) с десетгодишен опит в управлението на социални услуги.

Щатният брой на персонала на СУ ЗЖЛПР № 1 включва двама социални работници и трима трудотерапевти, всички с подходяща квалификация и многогодишен опит в предоставянето на социалната услуга.

Щатният брой на персонала на СУ ЗЖЛПР № 2 включва социален работник, двама трудотерапевти и счетоводител, всички с подходяща квалификация и многогоди-шен опит в предоставянето на социалната услуга.

Щатният брой на персонала на СУ ЗЖЛПР № 3 включва петима трудотерапевти, всички с подходяща квалификация и многогодишен опит в предоставянето на социалната услуга.

Материално-битови условия и капацитет

СУ ЗЖЛПР № 1, 2 и 3 се предоставя в жилищен район на град Смядово на втория етаж в масивна двуетажна сграда с топло и звукоизолация, обезопасена срещу насекоми и гризачи, електрифицирана, снабдена с интернет и кабелна телевизионна връзка, с локално централно отопление, топла и студена вода. Избегнато е съседство с промишлени зони, зони с интензивно движение и шумови натоварвания. Осигурена е транспортна и пешеходна инфраструктура, както и безпрепятствен и обезопасен достъп за потребителите. Прилежащата околна среда е подходяща за отдих, с тревна площ и многогодишни паркови храсти и дървесна растителност, плодни дръвчета, обособени пешеходни пътеки с твърда настилка, цветни алеи, тихо, чисто и спокойно място, беседка, пейки, овощна и зеленчукова градина създадена от потребителите. В съседство се намират Център за спешна медицинска помощ, кабинети на общопрактикуващи и лекари специалисти, училище, фамилни къщи на жители на град Смядово, магазини.     

Недалече, на разстояние от 200 до 500 метра са автогара, фурна, магазини за хранителни и нехранителни стоки, обществените сгради на град Смядово, читалище, църква, музей, други жилищни сгради, ЦСРИ.

Капацитетът на „Защитено жилище за лица с психични разстройства № 1” е 9 жени. За потребителите са обособени 4 броя спални помещения, от които 3 с по 2 легла и едно голямо с 3 легла, диван, табуретки, маса, всички обзаведени с гардероби, ракли, персонални шкафчета за обувки в коридора на всеки потребител, нощни шкафчета и лампи, климатици, телевизори, постелъчен инвентар, пътеки, лесни за почистване завеси, саксии със стайни цветя.

Капацитетът на „Защитено жилище за лица с психични разстройства № 2” е 7 жени. За потребителите са обособени 3 броя спални помещения, от които 2 с по 2 легла и едно голямо с 3 легла, всички обзаведени с гардероби, ракли, персонални шкафчета за обувки в коридора на всеки потребител, нощни шкафчета и лампи, климатици, телевизори, постелъчен инвентар, пътеки, лесни за почистване завеси, саксии със стайни цветя.

Капацитетът на „Защитено жилище за лица с психични разстройства № 3” е 8 жени. За потребителите са обособени 4 броя спални помещения, от които 2 с по 2 легла, едно голямо с 3 легла и единична стая с прилежащ балкон, всички обзаведени с гардероби, ракли, персонални шкафчета за обувки в коридора на всеки потребител, нощни шкафчета и лампи, климатици, телевизори, постелъчен инвентар, пътеки, лесни за почистване завеси, саксии със стайни цветя.

Помещенията за социални контакти и храна са общо три, от които вестибюл – фоайе, обзаведено с мека мебел, холова секция, телевизор, музикална уредба, с арт. галерия с произведения на потребителите, множество стайни цветя,   кухня с трапезария обзаведена и оборудвана с кухненска мебел, мивки, готварски печки с аспиратори, тостери, фритюрници, хладилници и фризери, кухненски уреди и посуда, мебели за трапезария, телевизор, автоматична пералня, както и склад за хранителни продукти, оборудван с шкафове, фризери, хладилници, мивки. Санитарно-хигиенните помещения включват баня, тоалетна и помещение за пералня и хигиенни и перилни препарати.

Отоплението е локално парно с електрическо подгряване и термопомпа, а също така и с климатици.

Условия за ползване на ЗЖЛПР № 1, 2 и 3 - гр. Смядово

Право да ползва СУ ЗЖЛПР № 1, 2 и 3 – гр. Смядово има всеки пълнолетен с установени психични разстройства, като редът за настаняване за лицата, които не са поставени под пълно запрещение е различен от този за поставените под пълно запрещение. И при едните и при другите насочването за ползване на СУ ЗЖЛПР № 1, 2 и 3 – гр. Смядово се извършва от дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес, пред която кандидат потребителите (лично или чрез законния си представител) попълват молба по представен им образец, с която заявяват желанието си да ползват социалната услуга, като представят и съответните изискуеми документи. С участието на кандидат-потребителя, определен социален работник от ДСП изготвя предварителата оценка на потребностите (ПОП) от социални услуги. ПОП се изготвя в писмен вид и се подписва от социалния работник и от кандидат-потребителя. За лицата, които не са поставени под пълно запрещение ПОП представлява писмен документ удостоверяващ извършеното насочване от ДСП. ПОП се връчва на кандидат-потребителя за да го представи на директора на СУ ЗЖЛПР № 1, където в устен и писмен вид в достъпен формат и посредством улесняващи разбирането средства и технологии, му се предоставя информация за екипа, условията и правилата за ползване на СУ, процедурата за подаване на жалби и т.п., както и проект на договор за ползване на СУ с подробно включени клаузи за предмет, права и задължения, срокове, неустойки, продължаване и прекратяване, размера, сроковете и начините на плащането на ежемесечните такси за ползване СУ ЗЖЛПР № 1, 2 и 3  – гр. Смядово, които са 50% от дохода, съгласно чл.2, ал.1, т.10 от Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет. В срок до 20 дни от представянето на ПОП, екип от СУ ЗЖЛПР № 1, 2 и 3  – гр. Смядово с участието на лицето изготвя неговата индивидуална оценка на потребностите (ИОП) и индивидуален план за подкрепа (ИПП) и му ги предоставя за подпис. За поставените под пълно запрещение ДСП по настоящ адрес на лицето може да извърши само временно настаняване в СУ ЗЖЛПР № 1, 2 и 3 – гр. Смядово чрез нарочна заповед за срок до произнасянето на районния съд, тъй като съгласно чл. 95. от Закона за социалните услуги (ЗСУ) настаняването в тези случаи се извършва от районния съд по настоящия адрес на лицето, по искане на ДСП въз основа на писмена декларация от лицето и становище на настойника. СУ ЗЖЛПР № 1, 2 и 3  получава заповедта на ДСП своевременно и може да приеме кандидат-потребителя незабавно. Последващите действия на екипа на СУ ЗЖЛПР № 1, 2 и 3 – гр. Смядово са както описаните по-горе за приетите с ПОП от ДСП.

Контакти

„Защитено жилище за лица с психични разстройства“     № 1, 2 и 3” (ЗЖЛПР №1, 2 и 3) – гр. Смядово, п.к. 9820,
ул. „Баба Донка“ № 6a

Контактна форма ЗЖЛПР № 1, 2 и 3