ДЦСХ гр. Смядово

Социалната услуга „Дневен център за стари хора“ – гр. Смядово  е делегирана от държавата дейност и се управлява от Кмета на община Смядово чрез назначен ръководител. Създадена е през месец август 2012 година със Заповед № 930/27.08.2012 година на ИД на АСП при МТСП като социална услуга за подкрепа на хора в надтрудоспособна възраст с капацитет 20 потребители, изолирани от активния живот в тесния кръг на своите проблеми, лишени от социални контакти, с потребност да преодолеят психологическата бариера, нуждаещи се от подкрепа за социално включване, както и възрастни хора с активно отношение към социалния живот и възможности за културни и социални изяви.

Дейности

Дейностите за подкрепа на потребителите на „Дневен център за стари хора“ са свързани с ежедневието им и са включени в съответните програми за реализация на индивидуалните планове за подкрепа (ИПП), а именно:

Поддържане социални умения за осъществяване за социални контакти и общуване, занимания по интереси. Социален клуб – отбелязване на рожденни дни. Занимателни игри. Разговори и дискусии по актуални проблеми.

Ежедневно измерване пулс и кръвно налягане, здравна рехабилитация с гимнастика, включително във фитнес център. Съдействие за инцидентни и профилактични медицински прегледи и изследвания, за лечебни и административни процедури. Организиране на индивидуални и групови консултации със специалисти по медико-социални проблеми и други.

Овладяване новости в домакинството и формиране на нови умения за приготвяне на храна, запознаване със съвременни домакински уреди и пособия, тяхното предназначение и безопасен начин за използване, както и ежедневното им практическо прилагане. Кулинарен клуб. Изготвяне на седмично обедно меню.

Работа на открито, подготовка на разсад и почва, засаждане на цветя и грижи за тях, обмен на информация и опит и практическото им прилагане, почистване и окопаване цветните лехи.

Поддържане хигиена в ДЦСХ, споделяне опит и дискусии върху различни ефективни похвати за хигиена в домакинството.

Провеждане на културни и други мероприятия, посещения на концерти, театрални представления, участие в обществени празници и мероприятия (провеждани в гр. Смядово и в други селища). Организиране се и провеждане излети и пикници сред природата, чести екскурзии из страната, участие в съвместни културни мероприятия с детската градина, училището, читалището, общината, потребители от други социални услуги.

Посещения по домовете, провеждани разговори с близки.

Слушане различни музикални и певчески жанрове, занимания и похвати с елементи на обучение, анализ и оценка на музикални произведения и изпълнения, оценки върху естетическата им стойност, музикална критика.

Танци, изпълняване музикални произведения: песни, хорови и соло изпълнения, често с акомпанимент на музикални инструменти от умеещите да свирят потребители.

Преглед на пресата, поезия и други литературни форми, критични дискусии, анализ на литературни произведения, запознаване с биографии на известни автори.

Облепване на малки саксии с камъчета и силикон, изработка на пана, рисуване и изрязване на кошници и цветя от гланцова хартия и други.

Обучение в информационни технологии, работа с компютър.

Персонал

Щатният брой на персонала на „Дневен център за стари хора“ – град Смядово включва социален работник и медицинска сестра с подходяща квалификация и многогодишен опит в предоставянето на социалната услуга. Понастоящем ръководството е възложено на управител с професионални квалификации „юрист“  и „логопед” (със специализация „Логопедия за възрастни”) и десетгодишен опит в управлението на социални услуги.

Материално-битови условия и капацитет

Капацитетът на „Дневен център за стари хора“ е 20 души.

СУ ДЦСХ се предоставя на леснодостъпно място в жилищен район на гр. Смядово с изградена достъпна архитектурна среда в едноетажна сграда с топло и звукоизолация, обезопасена срещу насекоми и гризачи, електрифицирана, снабдена с интернет и кабелна ТВ връзка, с локално централно отопление и климатици, топла и студена вода. 

Обособени са два входа, подходът към единия от които е на нивото на прилежащия терен и е удобен за хора с трайни увреждания, а към другия е чрез четири стъпала и тераса, подсигурени с парапети. Към сградата водят пешеходни пътеки с твърда настилка, налице е транспортна и пешеходна инфраструктура, както и безпрепятствен и обезопасен достъп и изход за потребителите. Околовръстните улици са асфалтирани, с тротоари за пешеходци. Прилежащата околна среда е подходяща за отдих, тихо, чисто и спокойно място с беседка, пейки, цветни лехи, с общи за междублоковото жилищно пространство тревни площи и дървесна растителност, плодни дръвчета. Избегнато е съседство с промишлени зони, зони с интензивно движение и шумови натоварвания. В съседство са жилищни блокове и фамилни къщи на жители на гр. Смядово, магазини. Недалече, от 100 до 500 метра са  Общината и обществените сгради на гр. Смядово, читалище, църква, музей, други жилищни сгради, автогара, магазини за хранителни и нехранителни стоки, ЦСРИ, ЦСМП, кабинети на общопрактикуващи и лекари специалисти, СУ ЗЖЛПР, СУ ДЦПЛУ, детска градина, училище. За потребителите са обособени необходимите за предоставяне на социалната услуга помещения като дневна зала с мебелировка, осигуряваща комфорт и домашен уют за социални контакти, функционалност за ползване и съхранение на вещите и пособията за занимания, за провежданите терапии, кът за работа с компютър, кухня с трапезария, оборудвана с всички удобства за готвене, хладилник за съхранение на продуктите, професионална готварска печка, посуда и други, помещение за медицинска рехабилитация с велоергометър и бягаща пътека, помещение за занимателни игри и интелектуални развлечения, баня и тоалетна, помещение за хигиенни и перилни препарати.

Условия за ползване

Право да ползва СУ ДЦСХ има всеки жител на община Смядово в надтрудоспособна възраст.

Насочването за ползване на СУ ДЦСХ се извършва от дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес, пред която кандидат-потребителите (лично или чрез законния си представител) попълват молба по представен им образец или заявяват устно (на място или по телефон, включително и по електронен път) желанието си да ползват социалната услуга, като представят и съответните изискуеми документи. С участието на кандидат-потребителя определен социален работник от ДСП изготвя предварителна оценка на потребностите му (ПОП) от социални услуги. ПОП се изготвя в писмен вид и се подписва от социалния работник и от кандидат-потребителя. ПОП представлява писмен документ, удостоверяващ извършеното насочване от ДСП, който се връчва на кандидат-потребителя за да го представи на управителя на ДЦСХ – гр. Смядово, където в устен и писмен вид, в достъпен формат и посредством улесняващи разбирането й средства и технологии му се предоставя информация за екипа, условията и правилата за ползване на СУ, процедурата за подаване на жалби и т.п., както и проект на договор за ползване на СУ с подробно включени клаузи за предмет, права и задължения, срокове, неустойки, продължаване и прекратяване, заплащане на такси и пр. В срок до 20 дни от представянето на ПОП, екип от СУ ДЦСХ – гр. Смядов с участието на лицето изготвя неговата индивидуална оценка на потребностите (ИОП) и индивидуален план за подкрепа (ИПП) и му ги предоставя за подпис.

Основен момент преди сключването на договора е информирането на кандидат-потребителите за размера, сроковете и начините на заплащането на ежемесечните такси за ползване СУ ДЦСХ – гр. Смядово, които в случая са 30% от дохода, съгласно чл.2, ал.1, т.7 от Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет.

Контакти

„Дневен център за стари хора“ – гр. Смядово, п.к. 9820,
ул. „Ал. Стамболийски“ 1А
Контактна форма ДЦСХ – гр. Смядово