Контакти

Доставчик на резидентните социални услуги – град Смядово: Иванка Петрова, Кмет на община Смядово

ДСП Велики Преслав

За община Смядово към ДСП  В. Преслав

Контакти със социалните услуги

„Защитено жилище за лица с психични разстройства № 1, 2 и 3” (ЗЖЛПР № 1, 2 и 3) – гр. Смядово, п.к. 9820, ул. „Баба Донка“ 6a

„Дневен център за стари хора“ (ДЦСХ) – гр. Смядово, п.к. 9820, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А

„Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“ (ЦНСТПЛПР) – гр. Смядово, п.к. 9820, ул. „Калиакра“ 1

„Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ (ДЦПЛУ) – гр. Смядово, п.к. 9820, ул. „Баба Донка“ № 6a

„Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ (ЦНСТПЛУИ) – с. Веселиново ул. „Цар Борис I“ 4

Защитено жилище – с. Янково ул. „Атанас Колев“ 16

ДПЛПР – с. Черни връх ул. „Дом душевно болни“ 1