Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - град Смядово

Социалната услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ – гр. Смядово  е делегирана от държавата дейност и се управлява от Кмета на община Смядово чрез назначен ръководител. Създадена е през 2010 година със Заповед № РД 01-140/03.02.2010 година на АСП като социална услуга за подкрепа на пълнолетни лица с трайни увреждания с капацитет 20 потребители, с която са осигурени условия за обслужване, отговарящи на ежедневните и рехабилитационните потребности на потребителите, както и на потребностите им от организация на свободното време. Потребителите се подпомагат от професионалисти с цел социално включване и превенция на настаняването им в специализирана институция.

Дейности

Дейностите за подкрепа на потребителите на „Дневен център за пълнолетни лица с увреждани“  са свързани с ежедневните им потребности и са включени в съответните програми за реализация на индивидуалните планове за подкрепа (ИПП), съдържащи теоритично-обучителна подготовка с ефективно ежедневно практическо изпълнение за създаване трайни навици за водене на самостоятелен живот и промяната му към по-висока степен на независимост, които по същество представляват социална с елементи на медицинска рехабилитация, осъществявани чрез различни трудовотерапевтични форми, а именно:

Изграждане и затвърдяване на устойчиви хигиенни навици свързани с личната хигиена, хигиена на мястото за живеене и трудотерапия, формиране на трудови умения и навици за ред и подреденост, както и ежедневното им практическо изпълнение

Занимания и похвати с елементи на обучение и демонстрация, възпитание на навици за леко възприемане различни музикални и певчески жанрове, развитие и обогатяване душевна, ментална и поведенческа хармония

Овладяване познания за домакинството.  Формиране на умения за приготвяне на храна.  Запознаване с домакинските уреди и пособия, тяхното предназначение и безопасен начин за използване, както и ежедневното му практическо прилагане.

Подготовка на разсад и почва за засаждане на различни видове растения. Поливане, отглеждане, събиране на реколтата и нейното използване за храна от потребителите, както и ежедневното им практическо прилагане.

Непринудено обучение и изграждане на умения за осъществяване на социални контакти, опознаване и разбиране на света, разширяване самосъзнанието и увеличаване възможностите за избор на поведение. Автентичност и откритост в отношенията с околните, справяне с възникващи проблеми и конфликти, самоконтрол и самодисциплина. позитивно мислене и активно отношение към живота.

Подготовка и участие с индивидуални и ансамблови артистични и творчески изяви в различни културни обществени мероприятия (празници, фестивали, конкурси, мероприятия по проекти на ФСЗ и пр.). Участието е както самостоятелно, така и съвместно с други артистични формирования (от детски градини, училища, читалища, други социални услуги на територията на общината и в страната).

Организиране посещения на концерти, театрални представления, екскурзии до културни, природни, исторически паметници и забележителности в страната, честване паметни събития, празнуване рождени и именни дни, религиозни, местни, национални, етнотрадиционни празници. Провеждане на излети и пикници сред природата, летуване на българското черноморие.

Рисуване, декупаж, салфетна техника за колажи. Изработване на пана, мартенички, изображения върху керамика, моделиране и пр., с възпитаване навици за самостоятелно преодоляване вътрешни емоционални конфликти. Грижи за себе си, социални умения, самоконтрол на поведението, решаване на проблеми, намаляване тревожността, подпомагане на ориентацията в реалността и повишаване самочувствието.

Пране, гладене, сгъване, подреждане, шиене, почистване и др., както и ежедневното им практическо прилагане.

Планирано писмено и устно използване на поезия и други литературни жанрове и форми, решаване тестове /логически, психологически, математически и др./, упражнения в писане чрез диктовки, съчинения и др. с възбуждане на хуманни интереси и ангажиране мисълта, пораждане стремеж и осъществяване креативни дискусии, изграждане чувство за морална подкрепа, самочувствие.

Подпомагаме потребителите ни за избор и регистрация на личен лекар, следим и осъществявяваме контрол и съдействие при инцидентни и профилактични медицински прегледи, изследвания, лечебни и административни процедури. Следим за стриктното изпълнение на лекарските предписания и назначената поддържаща медикаментозна терапия. 24/7 медицинско обслужване в колаборация с психиатър, личен лекар, екипа на СУ ДЦПЛУ с психолог, както и при условията на съседство и договорености със Спешния медицински център.

Персонал

Щатният брой на персонала на „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ включва социален работник, трима трудотерапевти, психолог, масажист, шофьор на автобус (за екскурзии на потребителите) и касиер, всички с подходяща квалификация и многогодишен опит в предоставянето на социалната услуга. Понастоящем ръководството е възложено на директор с професионални квалификации „юрист“  и „логопед” (със специализация „Логопедия за възрастни”) и десетгодишен опит в управлението на социални услуги.

Материално-битови условия и капацитет

„Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ се предоставя в жилищен район на гр. Смядово на първия етаж в масивна двуетажна сграда с топло и звукоизолация, обезопасена срещу насекоми и гризачи, електрифицирана, снабдена с интернет и кабелна ТВ връзка, с локално централно отопление, топла и студена вода. Избегнато е съседство с промишлени зони, зони с интензивно движение и шумови натоварвания. Осигурена е транспортна и пешеходна инфраструктура, както и безпрепятствен и обезопасен достъп за потребителите. Прилежащата околна среда е подходяща за отдих, с тревна площ и многогодишни паркови храсти и дървесна растителност, плодни дръвчета, обособени пешеходни пътеки с твърда настилка, цветни алеи, тихо, чисто и спокойно място, беседка, пейки, овощна и зеленчукова градина, създадена от потребителите. В съседство се намират Център за спешна медицинска помощ, кабинети на общопрактикуващи и лекари специалисти, училище, фамилни къщи на жители на град Смядово, магазини. Недалече, на разстояние от 200 до 500 метра са автогара, фурна, магазини за хранителни и нехранителни стоки, обществените сгради на град Смядово, читалище, църква, музей, други жилищни сгради, ЦСРИ.

Капацитетът на „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” е 20 души

За потребителите са обособени необходимите за предоставяне на социалната услуга помещения като дневна-трапезария, представляваща зала с мебелировка осигуряваща комфорт и домашен уют, с маси и столове, кът за работа с компютър, с шкафове и етажерки за и съхранение на вещите и пособията, напълно функционална за ползване както за трудотерапевтични и пр. занимания, така и за социални контакти и хранене, зала за групови и индивидуални терапии, кухня, оборудвана с всички удобства за готвене, хладилник за съхранение на продуктите, професионална готварска печка, аспиратор, посуда и пр., умивално помещения за почистване и миене на кухненските съдове, склад за хранителни продукти, с шкафове, фризери, хладилници, мивка, баня, тоалетна

Контакти

„Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ –
гр. Смядово, п.к. 9820, ул. „Баба Донка“ № 6a
Контактна форма ДЦПЛУ – гр. Смядово