„ЦНСТПЛПР“ - град Смядово

цнстплпр-смядово

„Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“ е разкрит със Заповед № РД01-0982/24.04.2020 г. на Изпълнителния Директор на АСП.

СУ ЦНСТЛПР е социална услуга от резидентен тип, делегирана от държавата.  Доставчик е  Кмета на Община Смядово и се управлява чрез назначен от него Директор.

Целевата група са пълнолетни лица с психични разстройства.

Материално-битови условия и капацитет

Центърът за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства, находящ се в гр. Смядово, на ул. „Калиакра“ № 1, УПИ II, квартал №12 по плана на гр.Смядово е изграден през 2018г. със средства от общинския бюджет и от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“  През 2019г. по проект „Качествена жизнена среда, път към социално включване“, финансиран от Фонд „Социална закрила“ центъра беше оборудван и обзаведен. Центърът стартира дейността си през месец май 2020 г.

Сградата е  общинска собственост с обособено собствено дворно пространство.

ЦНСТПЛПР представлява една сграда, разположена на един етаж с обща площ на сградния фонд приблизително 600 кв.м., има изградена достъпна среда.

Капацитетът на СУ ЦНСТЛПР е 15 лица

 • Брой помещения за потребителите: ЦНСТ разполага с шест спални помещения, в т.ч. 3 стаи с по три легла и 3 стаи с по две легла. Стаите са оборудвани с легла, индивидуални гардероби и нощни шкафчета.
 • Брой помещения за социални контакти и за хранене: Центърът разполага с две просторни дневни, обзаведени с мека мебел, маси, телевизори и холни секции. Две кухни с прилежащи към тях трапезарии. Една трудотерапия. стая за релакс и усамотение, помещение за свиждания и контакти.
 • Брой санитарни помещения: Центърът разполага с 3 бани, две от който с по два душа, 5 тоалетни и един общ санитарен възел с баня и тоалетна, приспособен за хора с увреждания.
 • Отопление: Центърът се отоплява с климатична система – термопомпа.

Персонал

• Специализиран персонал – щатен брой: Директор/социален р-к, мед. сестра/социален работник – 1 бр. трудотерапевти – 2 бр., психолог – ½
• Общ персонал – Домакин/касиер – 1 бр., 8 санитари; Шофьор – ½
• Нает персонал по граждански договор и/или по програми за заетост: – 1 бр. психиатър.

Към обслужващия персонал са поставени изисквания и критерии за качествена и ефективна социална и трудотерапевтична работа. Личностни качества: емоционална стабилност, съпричастност и позитивна социална ангажираност към проблемите на хората с психични разстройства

Дейности за подкрепа

Дейностите за подкрепа се предоставят при спазване на принципите на равен достъп до социални услуги, запазване правото на самоопределяне на потребителите, доброволност, градивност в знанията и уменията на персонала.

Центърът осигурява непрекъсната 24-часова индивидуална грижа и подкрепа  лица за с психични разстройства, предлага комплекс от социални услуги, насочени към придобиване, възстановяване и развиване на житейски, социални и трудови навици, обучение в умения за самостоятелен начин на живот, необходими за интеграцията и социалното включване на лицата с психични проблеми.

Организирането на живота и услугите в Центъра са насочени към създаване на условия на равнопоставено участие на потребителите в живота на местната общност, психологическа и морална подкрепа, организиране на свободното време и др. Социалната услуга се предоставя, като алтернативна на институционалната грижа, като нейната основна цел е реализирането на потребителите в среда, максимално близка до семейната, осигуряване на индивидуалната грижа и подкрепа след изготвяне на индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план.

Социални услуги

 • Осигуряване на правилен режим на рационално и здравословно хранене. Избор на меню;
 • Осигуряване на облекло подходящо за сезона;
 • Съдействие и подкрепа при извършване на: личния тоалет, пране, почистване на спалните помещения и общите части за живеене;
 • Обучаване и стимулиране за поддържане на добър външен вид;
 • Умения за пазаруване и разпределение и планиране на личния бюджет.
 • Осигуряване на съдействие за получаване на медицинска, стоматологична помощ и др. здравни грижи;
 • Транспортиране до и от болнично заведение;
 • Осигуряване на съдействие за снабдяване с лекарства;
 • Контролиран прием на лекарства;
 • Осигуряване на здравна профилактика и лечение.
 • Здравно образование.
 • Осигуряване на възможност за лични контакти със семейството, приятели и др. близки лица на потребителите;
 • Съдействие и подкрепа в общуването и поддържането на социални контакти;
 • Организиране на културни, спортни, развлекателни и др. занимателни  мероприятия в социалната услуга и извън нея.
 • Обучение за възстановяване на и/или изграждане на трудови навици и умения;
 • Трудотерапия;
 • Арттерапия;
 • Културотерапия
 • Музикотерапия, библиотерапия и др.
 • Информиране, консултиране, съдействие и подкрепа при осъществяване на контакти с държавни общински и обществени органи и институции;
 • Информирано съдействие и подкрепа за осъществяване на гражданските им и обществени права;
 • Обучения за постигане на самостоятелност, себеутвърждаване, умения за общуване и др.

Целите на социалната услуга са: Повишаване качеството на живот и благосъстоянието на потребителите с по-висока степен на зависимост, осигуряване  спокойна жизнена среда, необходима за тяхната емоционална и психическа стабилност, посредством предоставяне на качествени социални услуги в среда близка до семейната  и  укрепване системата от социални услуги на територията на Община Смядово.

Контакти

„Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“ – гр. Смядово, п.к. 9820, ул. „Калиакра“ № 1

Контактна форма ЦНСТПЛПР – гр. Смядово