През 1954 година в живописна местност в подножието на Провадийското плато на територията на бившия манастир ,,Св. Иван Рилски” е създаден Дом за възрастни хора с психични разстройства село Черни връх. Вярваме, че светецът е наш покровител. Днес, СУ ДПЛПР (ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА) е дейност делегирана от държавата (специализирана институция на държавна бюджетна  издръжка) и е в управление на Кмета на община Смядово.

„Дом за пълнолетни лица с психични разстройства“ е социална услуга за хора с водеща диагноза, попадаща в обхвата на психичните разстройства, установена с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. В ДПЛПР с. Черни връх  са създадени  условия за комплексно  обслужване, отговарящи на ежедневните, социалните, терапевтичните и медицински  потребности  на потребителите.

Домът разполага със служебен транспорт, който обслужва изцяло нуждите на институцията.

Местоположение и материална база:

 • Местоположение

Село Черни връх се намира в Североизточна България. Жителите се наслаждават на приказна природа, а през последните години се построиха къщи за гости и се развива селския туризъм. До ДПЛПР  се достига по асфалтиран път, който е целогодишно проходим и поддържан.  Социалната услуга се намира на около 1 км. от центъра на селото, на 23 км. от общинския център гр. Смядово и на 48 км. от областния гр. Шумен.

Обществен транспорт между гр. Шумен и селото е осигурен два пъти дневно – сутрин и след обяд.

 • Транспортни средства на специализираната институция;

ДПЛПР разполага с  транспортни средства, които  се използват за транспортирането на персонала до работното място и на потребителите при необходимост от медицински прегледи, хоспитализации в болнично заведение, и за транспортиране при организирани културни мероприятия.

Те са автобус „Йвеко Дейли” /19+1/ и микробус „Мерцедес Вито” /8+1/ и наскоро закупен специализиран  микробус  „WV Крафтер” / 8+1/  с подвижна платформа за инвалидни колички.

Дейности

Дейностите за подкрепа на потребителите на СУ ДПЛПР – с. Черни връх са свързани с ежедневните им потребности и са включени в съответните програми за реализация на индивидуалните планове за подкрепа (ИПП), а именно:

 • осигуряване на правилен режим за рационално, пълноценно и здравословно хранене с качествена и питателна храна. Избор на меню;
 • пране на дрехи, изкърпване и гладене;
 • почистване на спалните помещения;
 • съдействие при извършване на личния тоалет и поддържане на личната хигиена.
 • осигуряване на съдействие за получаване на медицинска и стоматологична помощ, както и на други здравни грижи;
 • осигуряване на съдействие за снабдяване с предписаните лекарства;
 • осигуряване на здравна профилактика и лечение.
 • обучение по предварително изготвена план програма;
 • осигуряване на достъп до информация.
 • осигуряване на възможност за лични контакти със семейството, приятелите и други лица. Посещение на близки и роднини;
 • съдействие и помощ в общуването и поддържането на социални контакти в специализираната институция;
 • организиране на културни, спортни, други занимателни и развлекателни мероприятия в специализираната институция и извън нея.
 • битова, функционална, занимателна терапия, терапия по готварство и кулинария, психотерапия;
 • медицинска рехабилитация.
 • Осигуряване на подходящи културно – битови условия близки до семейната среда за работа и живот на потребителите. Опазване и обогатяване на материално-техническата база.
 • Създаване на подходящи условия за нормално физическо и психическо развитие, включване и приобщаване в общността. Преодоляване на социалната изолация.
 • Подготовка за самостоятелен и пълноценен живот за всички, които имат потенциал и възможност.
 • Запознаване на близките с индивидуалните програми на потребителите.
 • Запознаване на близките с текущите оценки на лицето ползващо услугите на ДПЛПР и нанесените корекции в индивидуалната му програма.
 • Запознаване на близките с психо – соматичното състояние на потребителите. Уведомяване на близките при хоспитализации в МБАЛ и Царев брод.
 • Организиране на срещи с близките на ползвателите за обсъждане на актуални проблеми в ДПЛПР.
 • Провеждане на индивидуални консултации от специалистите на ДПЛПР в дните определени за тази цел.
 • Провеждане на правни, социални, медицински и други консултации по заявка на близките
 • Подготвяне на материали популяризиращи дейността на СУ в средствата за информация, съвместно с представители на медиите и НПО-та. Запознаване на обществеността с проблемите на хората със специфични нужди и техните семейства.
 • Организиране на медийна кампания за отбелязване на тържества на СУ.
 • Провеждане на работни срещи и дискусии.
 • Създаване и разширяване на контактите на СУ с академичната среда (университети, факултети, институти).
 • Посещения в различни учреждения и институции.
 • Изработване на коледни картички, мартеници и сувенири и др. с  цел включване в конкурси, изложби и благотворителни базари.
 • Изработване на поздравителни картички за близки  и роднини.
 • Културни компетентности:

– Формиране на естетическа култура;
– Развитие на творчески заложби и дарования;
– Естетическо съпреживяване чрез музика, литература и танци.
-Стимулиране на креативността и творческото изразяване на потребителите чрез организиране на тематични изложби, презентации, Отбелязване на национални и религиозни празници, ролеви игри, посещения и/или екскурзии с проучвателна цел, посещения на културни мероприятия: кино, музеи, галерии и други.

 • Физическа активност и спорт – изграждане на умения и навици за физическа и двигателна активност и здравословен начин на живот:

– Ангажиране на свободното време на потребителите със спортни дейности; излети сред природата, организиране на пикници.

Във СУ ДПЛПР се работи и по следните програми

 • поддържане на регулярни контакти с близки, приятели и познати
 • подкрепа за разширяване кръга от приятели
 • Попълване на анкети – обратна връзка с потребители или близки.
 • ндивидуална работа чрез информиране и консултиране на потребителите.

 Програмата има за цел поддържане и доразвиване на вече изградените контакти с близки, и познати, както и създаване на нови такива чрез кореспонденция, телефонни разговори и свиждания, осъществяване на контакт с близките и получаване на обратна връзка.

Стремежът е да се разшири социалния кръг на потребителите и да се организира подкрепяща мрежа около тях, да се запази  контакта потребител – роднина и да се подобри  връзката потребител – соц. работник.

 • развитие на умението за приемане на различията – пол, етнос, религия, култура;
 • подпомагане плана за жизнено развитие, съобразно желанията и възможностите на потребителите;
 • оказване на помощ при реализиране на собствените планове на всеки един потребител;
 • придобиване на умение за разрешаване на конфликти и изработване на алтернативи за негативните поведенчески модели;
 • опознаване и справяне със собствените емоции ;
 • развитие на чувството за персонална отговорност чрез занимания свързани със спазване на правила, например предвидени срокове, поемане на отговорност и др.

Програмата има за цел, потребителите да доразвият себе си в личностен план, да се приемат като граждани, с всички права и задължения произтичащи от това, да усъвършенстват умения си за живот в малка група и да повишат позитивността си към заобикалящата ги социална среда.

 • проучване на местата, в които е най-изгодно да се закупи определен вид стока и осигурен достъп до тях;
 • подкрепа на потребителите при оценката на собствените им нужди и възможности;
 • запознаване с основните права и задължения на потребителите на стоки;
 • развиване на уменията за правилен избор на стока – проверка на безопасността и качеството на стоката, проследяване на срока на годност на закупуваните хранителни стоки;
 • разпределение на семейния бюджет, пазаруване в хранителен магазин, пазаруване в магазин за дрехи и обувки, умения и способности за самообслужване.   

По отношение на изпълнението на  програмата се задават на потребителите теоретични и практически задачи за изпълнение, след което се обсъжда качеството на изпълнение.   Създават се  условия за трениране уменията за пазаруване. 

 • Теми свързани с информация по съдействие за изработване на удобен, лесен и индивидуално специфичен механизъм за приемане, съхранение и разпределяне на паричните средства от потребителите;
 • Теми свързани с информация по съдействие за подкрепа при управлението на личните паричните средства на потребителите – изготвяне и управление на дневен, седмичен и месечен бюджет;
 • Теми свързани с информация по съдействие за подпомагане на потребителите при разходване на личните им средства съобразно актуалните им нужди и наличните възможности ;
 • Теми свързани с информация по съдействие за осигуряване на пълна прозрачност при оказването на подкрепа за разпределянето и разходването на паричните средства.

 Целта на програмата е създаване на възможности за социална интеграция чрез обучения в умения за самостоятелен живот, развиване  на социални умения в потребителите,  осигурява се възможност за  възстановяване и трениране на основни умения, необходими за самостоятелно справяне.

По отношение на изпълнението на програмата се задават теоретични и практически задачи на потребителите, след което се извършва оценка и контрол. В случаите, в които потребителите  не се справят в  самостоятелно управление  на  бюджета си ,  следва допълнителна работа със съответният потребител.  

 • запознамане с теми свързани със здравословен начин на живот – грижите, които всеки полага за собственото си здраве, развиване на отговорно отношение към поддържането на добро здраве; вредата от тютюнопушенето;
 • запознамане с теми свързани с наднорменото тегло и затлъстяването;
 • мотивиране на потребителите за участие на различни мероприятия, свързани със здравословния начин на живот като част от умението да полагаме грижи за здравето си;
 • изграждане на елементарни познания и компетентности за оказване на първа помощ;
 • развиване на отговорно отношение към приема на медикаменти;
 • периодични профилактични прегледи за проследяване на здравния статус на потребителите;
 • регулярно запознаване на потребителите с права и задълженията им като пациенти;
 • запознамане с теми свързани с изследване на взаимовръзката емоционално – соматично здраве.

По тази програма се  предоставят теоретични и практически насоки на потребителите относно начините за водене на здравословен начин на живот и съдействие за отказване от вредни навици като тютюнопушене, отказ от храна или неконтролирано тъпчене с храна, придобиването на умения за действие при нужда от първа помощ. Формират се  нагласи за изграждане на умения и навици за физическа и двигателна активност и здравословен начин на живот.

 • Теми свързани с информация за подобряване на познанията за обществото като структура;
 • Теми свързани с информация по затвърдяване и актуализиране на познанията за обществени структури;
 • Теми свързани с информация за мястото и ролята на човека в обществото;
 • взаимовръзката между човек и общество;
 • Изготвяне на оценка и план на  потребителите;
 • Придружаване на потребители до ТЕЛК, Районен съд, Банка, Поща, ЗЖ или  ЦНСТ и др.
 • Съвместна работа с ДСП и община Смядово;
 • подобряване на обществения живот.

Включении  са мерки за извеждане от специализираната институция и социално включване – възможност в най – голяма степен за участие в обществения живот.

Програмата формира основни житейски умения и знания, необходими за активно гражданство и смислен живот в общността. Уменията включват ориентиране във функциите на държавното и местното самоуправление, доброволческо, поведение и мислене съобразено с околната среда, умение за официално общуване с властите.

Програмата има теоретическа и практическа насоченост.

 • подобряване и затвърждаване на изградени хигиенни навици (сутрешен и вечерен тоалет, грижа за зъбите, измиване на ръце преди и след хранене, измиване на ръце преди и след тоалетна, почистване на кожата, поддържане на косата, спазване на графика за къпане и др.) ;
 • поддържане на хигиена на околната и битовата среда;
 • затвърдяване на битовите навици – прибиране на лични дрехи, подреждане на собствен гардероб, гладене, сгъване;
 • познания и грижа за опазването на околната среда;
 • обогатяване на познанията за живата и нежива природа – изследване на взаимовръзката между човек и природа за влиянието на природата върху човека и на човека върху природата.

Програмата формира основни житейски умения и знания, относно поддържането на лична и обществена хигиена, както и доразвива  усета за женственост, опазване на личните дрехи, вещи и имущество.

 • развитие на умението за самостоятелно организиране на свободното време;
 • избор и ангажиране с хоби;
 • умения за разтоварване по избор;
 • разширяване на кръга от интереси.

Програмата спомага за осмислянето на свободното време на потребителите с полезни дейности и занимания, както и доразвиване на уменията за самоорганизиране на свободното време.

 • изработване на сувенири, свещници, мартеници, украшения, картички, плетива, пана, везба и др.
 • оформяне на интериор по повод предстоящи празници;
 • организиране на срещи, викторини, изложби, беседи или екскурзии по повод важни международни дни и празници.
 • участие в празнични програми – Театър, танц и музика
 • участие в различни базари организирани от Община Смядово с изделия изработени в заниманията по програма „Шарен свят“
 • включване в конкурс за хора с ментални увреждания със състезателен характер;
 • Традиции и празници в България, важни дни и чествания в България, пресъздаване на обичаи;
 • Отдих на море, еднодневни екскурзии и пикници;
 • Сбъдни моето желание – посещение на местности и обекти по желание на потребителите. Организиране на ексурзии до родните места на потребителите, където имат възможност да се срещнат със своите близки
 • Прожекциа на филми по желание на потребителите.
 • Празнуване на рождени дни на потребителите в и извън СУ.
 • възпроизвеждане на песен – естрадна, народна и буфо.
 • танцова музикотерапия;
 • музиката, като начин на веселие и коммуникация;
 • музиката като средство за изразяване на чувства и настроения.

Целта на програмата е запазване на българските традиции. Разширяване на социалният им кръг. Обогатяване на културния живот.

Персонал и организация на здравните грижи

Социалната услуга разполага със следният щатен персонал: директор – 1, социални работници – 3, трудотерапевти – 2, психолог – 1, медицински фелдшер – 1, медицински сестри- 4.

Обслужващ персонал: оперативен счетоводител – 1, домакин – 1,  санитари – 12, готвачи – 2, работник кухня – 1,  перач,  гладач – 1,  огняр – 1, общи работници – 2,  шофьори – 2, портиери – 3.

В ДПЛПР с.Черни връх има осигуреност на 24-часово медицинско обслужване. Също така  се осигурява и получава медицинска и стоматологична помощ, както и други здравни грижи. Осигуряват се и се снабдяват лекарствени медикаменти по рецептурни книжки, по назначения от личен лекар, психиатър, друг специалист и преглед от мед.фелдшер на СУ. За изпълнението на стандартите и критериите на здравни грижи е определен със заповед от Директора на СУ служител с подходящо образование.

 • Всеки потребител има избран личен лекар – Прегледите се провеждат в ДПЛПР с.Ч.връх в определени дни от месеца, при необходимост и в кабинета и.
 • Личен стоматолог провежда профилактични прегледи и при нужда  зъболечение.
 • Психичното състояние и поддържащата терапия се следи и определя от психиатър.

Снабдяването с лекарствени средства е по рец. книжки, с изписани рецепти от личен лекар по назначена поддържаща терапия от психиатър или друг специалист.

Медицинския фелдшер, провежда рехабилитационна дейност с потребителите на социални услуги.

В ДПЛПР с.Ч.връх се осигурява 24-часово мед. обслужване от – мед.фелдшер, ст.мед.сестра и 3 мед.сестри на график.

В ДПЛПР с.Ч.връх има оборудвани мед. кабинет, манипулационна с лекарствен шкаф за поддържащата терапия и спешен шкаф, стерилизатор и хладилник. На всеки потребител е изработен План за здравни грижи, ЛАК и здравно досие.

Материално-битови условия и капацитет

Сградният фонд на социалната услуга е обособен в 5 основни блока:

 • административен;
 • първи блок: медицински и социален сектор, спални помещения за потребители, терапия за трудотерапевнични занимания, кухненски блок, трапезария за потребители;
 • втори блок: спални помещения, стая за усамотяване и трапезария за потребители;
 • трети блок: кинезитерапия, терапия за трудотерапевтични занимания, терапия по готварство и кулинария;
 • четвърти блок: перално помещение, бани за потребители, работилница.
 • Сграден фонд и дворно пространство. Състояние на сградите;

Капацитета на ДПЛПР е 64 лица.

ДПЛПР се състои от 5 основни блока, както следва:

Първи блок, първи етаж – стая на медицинския персонал и манипулационна, стая на старшата медицинска сестра, и социалните работници, вещеви склад. Кухненският блок разполага с топла кухня, 3 подготвителни, междинен склад и два хранителни склада.

На втория етаж от първи блок се намират 14 спални помещения обзаведени с подходящата обновена мебелировка. На етажа има още санитарно помещение, зала за трудотерапия, към която има остъклена тераса – използва се за зимна градина. На етажа в една от стаите, под мазилката се откри иконопис. Иконите се реставрираха и  се обособи красив  параклис, който се ползва от потребителите и спомага за вътрешния им мир.   Във фоайето има обособен кът за почивка, с телевизор. Сградата е санирана,  има алуминиева дограма и PVC, пода е с  теракота и  основно са пребоядисани всички стаи.

Втори блок, първи етаж има четири спални помещения за трудноподвижни и лежащо болни  потребители, които са обзаведена с подходяща мебелировка  за по лесното обгрижване на трудноподвижните потребители, легло, гардероб и шкафче за всяко настанено лице. На етажа има санитарен възел с тоалетна и душ, стая на санитарите, складово помещение и трапезария  с 4 маси с по 3 стола, които са нови, за трудноподвижните потребители, два броя инвалидни колички и тоалетни столове

Между първи и втори етаж е обособена стая за усамотение.

 На втория етаж от втори блок са обособени пет спални помещения, които са обзаведени с ново обзавеждане, всяко лице разполага с легло, гардероб и шкаф. Има санитарен възел с две тоалетни и душ.

Сградата на II блок. е пребоядисана  основно  втория етаж и коридорите във 2 блок, пода е теракота, дограмата е смесена алуминиева и PVC.

В трети блок са кинезитерапия, зала за трудотерапия и зала за терапия по готварство и кулинария. Има и санитарен вътрешен възел.

В приземния етаж на четвърти блок се намират котелно помещение и пералня. Пералнята е модернизирана и обновена като са изпълнени изискванията на здравните власти, за да съществува ведомствена пералня на територията на дома. На първия етаж са 2 броя бани с 8 и 6 душа и една душ кабина, тоалетна и обзаведени  съблекални. На етажа сме обособили фризьорски салон. На втория етаж на четвърти блок са разположени работилница, стая за работници, и вещеви склад.

Пети блок или административен блок – първи етаж – почивна стая за персонала, която е ремонтирана и обновена изцяло .В блока се намира и котелно помещение, което отоплява административния и първи блок. Втори етаж – кабинет на директора, кабинет на счетоводителя и домакина. През 2019г. направихме саниране на сградата, ремонта беше извършен изцяло от служителите, а нарисуваното пано е дело на един от нашите работници.

Друга постройка към ДПЛПР с. Черни връх е портал, който е с обновена мека мебел и се използва също за свиждане на потребителите.

Дворното пространство е оформено красиво с места за почивка и отдих, за релакс сред хубавата природа, в годините създаваните беседки, пейки, алпинеуми, цветни лехи, алеи, тревни площи създават усещане за домашен уют. Обособен е кът за потребителите, където да изпият чаша  кафе. Има терапия на открито, кът за усамотяване на открито и други.

Достъпна среда в специализираната институция е осигурена към първи блок и пред медицински сектор, има рампа за достъп на инвалидна количка, също така има достъп към първия етаж на втори блок, където са настанени трудноподвижните и лежащо болните потребители и към трудотерапия 2, има монтирани парапети за да улесняват придвижването на потребителите.

Има монтирани леснодостъпни бутони във втори блок на първия етаж, където са настанени трудно подвижните потребители. Има монтирано видео наблюдение на територията на дома.

В специализираната институция са обособени общо 21 спални помещения. Обзавеждането на спалните помещения е съобразено с изискванията. Осигурено подходящо и достатъчно оборудване и обзавеждане на спалните помещения. Във всяко спално помещение според броя настанени лица има легло, личен гардероб, до който потребителите имат достъп, нощно шкафче, има монтирани нови закачалки за връхни дрехи, поставени са стелажи  за обувки, в някои стаи има малки масички, картини, часовници, цветя, има телевизори във всички стаи според желанието на потребителите. В трудотерапията има лаптопи, които са на разположение на потребителите, има музикални уредби, караоки, мултимедия.

В ДПЛПР е осигурен трикратен режим на хранене – закуска, обяд и вечеря. Храненето се осъществява в две трапезарии.  Масите са застлани с покривки. Осигурени са прибори /лъжица, вилица/, поднос, салфетка, еднократна чаша за вода и съдове за хранене.

Насочване за ползване на СУ в ДПЛПР с. Черни връх

Извършва се от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, пред която кандидат потребителите (лично или чрез законния си представител) попълват заявление по представен им образец, с която заявяват желанието си да ползват социалната услуга, като представят и съответните изискуеми документи. С участието на кандидат-потребителя, определен социален работник от ДСП изготвя предварителата оценка на потребностите (ПОП) от социални услуги. ПОП се изготвя в писмен вид и се подписва от социалния работник и от кандидат-потребителя. За лицата, които не са поставени под пълно запрещение ПОП представлява писмен документ удостоверяващ извършеното насочване от ДСП. ПОП се връчва на кандидат-потребителя за да го представи на директора на СУ ДПЛПР, където в  писмен вид   му се предоставя информация за екипа, условията и правилата за ползване на СУ, запознава го с Правилника за вътрешния ред на потребителите,  запознава настойника с Процедура по разходването на средствата използвани за закупуване на лични вещи и продукти,  както и проект на договор за ползване на СУ с подробно включени клаузи за предмет, права и задължения, срокове, неустойки, продължаване и прекратяване, размера, сроковете и начините на плащането на ежемесечните такси за ползване.

 • СУ ДПЛПР , запознава потребителя или настойникът му със месечните такси които са в размер на 80% от  месечния доход на лицето, съгласно Тарифа за таксите за социални услуги финансирани от Държавния бюджет в срок до 20-то число на месеца, следващ месеца за който се дължат, останалите 20% от месечния доход на лицето са лични средства.

В срок до 20 дни от представянето на ПОП, Мултидисциплинарният екип от ДПЛПР  с участието на лицето изготвя неговата индивидуална оценка на потребностите (ИОП) и индивидуален план за подкрепа (ИПП) и му ги предоставя за подпис. За поставените под пълно запрещение ДСП по настоящ адрес на лицето може да извърши само временно настаняване в СУ чрез  заповед за срок до произнасянето на районния съд, тъй като съгласно чл. 95. от Закона за социалните услуги (ЗСУ) настаняването в тези случаи се извършва от районния съд по настоящия адрес на лицето, по искане на ДСП.

След приемане на потребителя в СУ се поема от екипът от специалисти които работят с лицето според заложбите и желанието за включване в различните социални и трудотерапевтични дейности.

Контакти

ДПЛПР – с. Черни връх, ул.“Дом душевно болни“ 1

Контактна форма ДПЛПР – с. Черни връх